Condicións xerais de Poloenriquez

1- XERAIS:

As presentes condiciones xeráis de venta aplícanse estrictamente a todas as ventas de produtos efectuaas en España, incluido o das Illas Canarias e Illas Baleares por Poloenriquez.

Todo pedido feito a Poloenriquez implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, a aceptación sen reservas polo cliente das condicións Xerais de venta de Poloenriquez vixentes o día en que se leve a cabo o pedido correspondente. Ademáis, o cliente recoñece que a aceptación das presentes condicións implicará a aplicación de éstas ao pedido o que se refiren, así como a todo pedido posterior, con excepción de aqueles casos en que novas condicións sexan postas no seu coñecemento por Poloenriquez. O feito de que Poloenriquez non recurra nun momento dado a calquera das presentes condicións non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a elas no futuro ou no pasado.

Ley aplicable á xurisdicción competente. A interpretación e execución das condicións así como todos os actos que sean consecuencia destas, quedarán sometidos ao dereito español, salvo que existan disposicións de orde público contrarias a elo.

2- PREZOS:

Os presos publicados en Poloenriquez son en Euros e son vixentes salvo erro tipográfico. Todos os presos levan o IVA incluido aplicable o día do pedido. Calquera cambio de tasa de IVA será aplicado automáticamente aos presos dos produtos en venta en Poloenriquez.

3- DIFERENTES MODOS DE PAGO:

Ao formular o pedido, o cliente pode elixir libremente abonar as compras que realice en Poloenriquez mediante:

-Transferencia Bancaria

-Paypal

4- PRODUTO:

As ofertas presentadas por Poloenriquez son válidas dentro do límite das existencias disponibles. Poloenriquez reserva o dereito a modificar o surtido de produtos en función das dificultades impostas polos seus proveedores.

As fotografías, grafismos e as descripcións dos produtos propostos para a venda solo son orientativos e non comprometen de ninguna maneira ao vendedor Poloenriquez.